Articles published with Expression
A.M. Yayo 1,2 , A. Ado 1 , M. Safiyan 3 , B.R. M hammad 4 , F.I. Sambo 5 , A. Ab bakar 2 , J. Hemingway 6
Molecular Entomology, 2019, Vol. 10, No. 1
Min  Yang 1 , Wenqian  Li 1 , Dongwei Zhang 1, 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2018, Vol. 6, No. 4
Benchuan Zheng 1 , Haojie Li 1 , Jinfang Zhang 1 , Cheng C i 1 , Liang Chai 1 , Jun Jiang 1 , Xianmin W 2 , Liangcai Jiang 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 10
XiangLian Shen 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 3 , Yuanyuan B 1
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Gong Jiyi, Zhang  Y bin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4
Zongfei Li 1,2,3,4 , Zhongqi W 1,2 , Zhenpeng Li 1,2 , Fang Wei 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Mengdie Cai 1,2 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 2
Kou Jing 1 , Testuo Takano 2 , Liu Shenk i 1 , Bu Y any an 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 6
Jiangpo Chen 1 , Testuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 5
Linbo Qiao, Huihua Fan, Xiaoping Zhang, Haixia Dai, Xinling Yao
Bioscience Methods, 2015, Vol. 6, No. 1
Anderson Mayfield 1,2 , Yi-Hsuan Chen 3 , Chang-Feng Dai 3 , Chii-Shiarng Chen 1,4,5
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 50
Supriyo Chakraborty, Prosenjit Pa l
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 2
Quan Zhao 1,2 , Fei He 1 , Reeves J Malcolm 3 , Pan Qi hong 1 , Changqing D an 1 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31
Murali Kannan M, Jeevanandam Vanitha, Shuye Jiang, Srinivasan Ramachandran
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 15
Chen Li 1,2 , Wenfei Zhang 1,2 , Yan Zho 1 , Youzhi Li 2
Bt Research, 2011, Vol. 2, No. 2
Yu Zhang, Shiqie Bai, Cong Li, Daxu Li, Yongchang Deng, Yongxin Wang
Maize Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Bingyou Fan 1 , Shuiping Gao 2 , Xiaogai Ho 1 , Huawei X 1 , Guoan Shi 1 , Xiangsheng Kong 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 5
Jinfeng Li 1,2 , Xiujuan Feng 1 , Xueqiong C i 1 , Qian Cai 1 , Xinling Yao 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 6
Zhiguang Shi 1,2,3 , Pengtao Gong 1,2 , Degang Zhao 3 , Shenkui Li 2 , Xuanjun Fang 1,2,3
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Tuo Zeng 1,2,3 , Shenkui Li 2 , Ruye L o 1,3 , Pengtao Gong 2,3 , Degang Zhao 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2
Zhuoming Li 1,2 , Shenkui Li 3 , Youzhi Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2
Xiaoyuan Chi, Qingli Yang, Lijuan Pan, Yanan He, Mingna Chen, Yuan Gao, Shanlin Y
Genomics and Applied Biology, 2010, Vol. 1, No. 2
Xiaoyuan Chi, Mingna Chen, Qingli Yang, Ya'nan He, Lijuan Pan, Yuan Gao, Shanlin Y
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 3